ARTIKEL 1 ALGEMEEN

1.1 Definities
a- Re.stijl interieuradvies: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; een eenmanszaak. Renee is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 80523994.  
b- Klant: degenen met wie Re.stijl interieuradvies een overeenkomst is aangegaan.
c- overeenkomst: de opdracht overeenkomst tussen de opdrachtgever en Re.stijl interieuradvies
d- Partijen: Re.stijl interieuradvies en de klant samen.
e- Consument: een klant die tevens een individu is en die als privepersoon handelt. 
1.2 - Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, werkzaamheden of levering van diensten  door of namens Re.stijl interieuradvies. 
1.3- Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.


ARTIKEL 2 AANBIEDINGEN EN OFFERTES
2.1 - Een overeenkomst met Re.stijl interieuradvies komt tot stand wanneer er aan Re.stijl interieuradvies gegeven schriftelijk dan wel per mail akkoord is gegeven op de offerte. Na ontvangst van de aanbetaling van opdrachtgever aan Re.stijl interieuradvies is de opdracht een feit.
2.2- Aanbiedingen en offertes van Re.stijl interieuradvies zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2.3- Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
2.4- Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
2.5- Aanbiedingen of offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 
2.6- Bij het aangaan van een overeenkomst met Re.stijl interieuradvies in welke vorm dan ook, geeft de klant  akkoord te zijn gegaan met alle genoemde punten van de Algemene voorwaarden.


ARTIKEL 3 AANVAARDING
3.1 Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Re.stijl interieuradvies zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 
3.2- Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Re.stijl interieuradvies slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd. 


ARTIKEL 4 WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
4.1- Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen de Partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dien overeenkomstig aan te passen.
4.2-  Indien partijen overeenkomen, dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Re.stijl interieuradvies zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
4.3- Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Re.stijl interieuradvies de opdrachtgever hierover van te voren inlichten.
4.4- Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door de opdrachtgever aangebracht, die de hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever in rekening gebracht.
4.6 Indien de opdrachtgever niet bijdraagt aan een spoedige voortgang van het proces kan dit financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben. Re.stijl interieuradvies zal de opdrachtgever hierover informeren.


ARTIKEL 5 PRIJZEN 
5.1- Alle prijzen die Re.stijl interieuradvies hanteert zijn in euro's, zijn inclusief btw en exclusief reiskosten.
5.2- Alle prijzen die Re.stijl interieuradvies hanteert voor haar diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Re.stijl interieuradvies te allen tijde wijzigen.


ARTIKEL 6 BETALING EN BETALINGSTERMIJN
6.1- Re.stijl interieuradvies mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
6.2- De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.
6.3-  Bij niet of niet-tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de gehele betaling over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever


ARTIKEL 7 GEVOLGEN NIET TIJDIG BETALEN
7.1- Betaald de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Re.stijl interieuradvies gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
7.2- Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitenrechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Re.stijl interieuradvies.
7.3- De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitenrechtelijke incassokosten.
7.4- Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Re.stijl interieuradvies haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsplicht heeft voldaan. 
7.5- Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Re.stijl interieuradvies, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Re.stijl interieuradvies te betalen.

ARTIKEL 8 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
8.1-  Re.stijl interieuradvies voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
8.2- Re.stijl interieuradvies heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
8.3- Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Re.stijl interieuradvies tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. 

ARTIKEL 9 EIGENDOMSRECHT, GEBRUIK & LICENTIE
9.1-  In het kader van de geleverde diensten van Re.stijl interieuradvies blijven de tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, ontwerpen, schetsen en foto’s en andere materialen en bestanden eigendom van Re.stijl interieuradvies, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
9.2- Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van naam van Re.stijl interieuradvies openbaar te maken of te verveelvoudigen.
9.3- Re.stijl interieuradvies heeft, met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp en foto’s te gebruiken voor publiciteit of promotie.

ARTIKEL 10 KLACHTEN
10,1- Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval 1 maand na ontvangst van het geleverde, per brief of mail kenbaar te zijn gemaakt aan Re.stijl interieuradvies.
10.2- Indien een klacht gegrond is, zal Re.stijl interieuradvies de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door Re.stijl interieuradvies worden aangepast tot een lager bedrag. 
10.3- Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Re.stijl interieuradvies gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID
11.1- Re.stijl interieuradvies is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
11.2- Indien Re.stijl interieuradvies desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
11.3- Re.stijl interieuradvies is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
11.4- Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst.
11.5- Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Re.stijl interieuradvies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, aan Re.stijl interieuradvies worden verstrekt. Heeft de opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is Re.stijl interieuradvies niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

ARTIKEL 12 RECHT OP ONTBINDING
12.1- De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Re.stijl interieuradvies toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
12.2- Re.stijl interieuradvies heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Re.stijl interieuradvies kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet zal kunnen nakomen.

ARTIKEL 13 OVERMACHT
13.1-  Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar Re.stijl interieuradvies geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.
13.2- Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van Re.stijl interieuradvies opgeschort. Indien de periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
13.3- Indien Re.stijl interieuradvies bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is zij gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijk contract.
13.4- Re.stijl interieuradvies is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

ARTIKEL 14 WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN
14.1- Re.stijl interieuradvies is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
14.2- Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen ten allen tijde worden doorgevoerd.
14.3- Grote inhoudelijke wijzigingen zal Re.stijl interieuradvies zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

ARTIKEL 15 OVERIGE BEPALINGEN
15.1- Re.stijl interieuradvies is ten allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.Algemene voorwaarden

KVK: 80523994
BTW ID: NL003451545B30

Back to
top